İnsan Kaynakları Politikamız

Misyonumuz

Biz, Çalışma Arkadaşlarımızı; etik ve yasal süreçlere uyumlu, Medline Ailesi ruhunu ve çalışma ilkelerini benimsemiş, objektif, kalite odaklı ve sürekli gelişen büyük bir aile olarak düşünürüz.  İnsan Kaynakları  olarak tüm arkadaşlarımıza desteğimizi eşit dağıtmak, tüm görevlerin/birimlerin tanımları ve önceliklerini etkin analiz etmek, günün yirmi dört saati gönülden destek  ve danışmanlık vermek  bizim çalışma felsefemizdir.  

Ayrıca kurumsal motivasyonu sürekli arttırarak, yoğun eğitimlerimizle beceri ve yetkinlikleri geliştirmek, böylece Medline hedefleri doğrultusunda, hastanemizin bütününe ve insan sağlığına katma değer sağlamak, var olma nedenimizdir.  

Vizyonumuz

Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli ve uzman profesyonel işgücünü hastanemiz bünyesine kazandırmak, kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerle geliştirmek ve kurumumuz ile olan birlikteliğini uzun yıllar yaşatmak.

Tüm Çalışma Arkadaşlarımızın memnuniyetlerinin sağlanması ve İnsan Kaynakları Yönetimi açısından  örnek alınan lider bir sağlık kuruluşu olmak.

Sadece Adana’da değil, ülke çapındaki tüm sağlık hizmeti süreçlerinde ve sunulan hizmetlerde çok farklı ve beklenenin ötesinde bir “Medline” ortamı yaratmak.

Değerlerimiz

Gizlilik  İlkesi Medline Adana Hastanesi, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin tüm süreçlerinde bilgi gizliliğini korumaya özen gösterir.

Şeffaflık İlkesi İnsan Kaynakları politikamızın oluşmasında olduğu kadar uygulanmasında da, tüm çalışma arkadaşlarımızın destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle gerçekleşir.

Eşitlik İlkesi: Biz, Sevgimizi, bilgimizi ve disiplinimizi, tüm çalışma arkadaşlarımıza eşit olarak dağıtırız.

Öncelik İlkesi: Hastanemiz, Yönetimimiz, Bölümlerimiz, Birimlerimiz ve tüm Çalışma Arkadaşlarımızın önceliklerini çok iyi analiz etmek en önemli görevlerimiz arasındadır.

Medline Ailesi Ruhu: “Ben” değil, “Biz” ruhunu, kurumsal kültür olarak benimseriz ve benimsetmek için çalışırız.

Sloganımız

Her birimiz; sürekli gelişen, araştırmacı, hedeflerini bilen ve sahip çıkan, değişime açık, özverili,  disiplinli, dürüst, güven dolu ve güvenilir, kalite odaklı, kazan & kazan & kazandır prensibine inanmış bir profesyoneldir.

Adana Medline Hastanesi’nde  İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir ?

 • Kişisel ve Ruhsal Yetkinlik ve Teknik Bilgi donanımlı  insan gücünün işe alınması, geliştirilmesi, motive edilmesi ve düzenli performans değerlendirme süreçleri ile izlenmesi ve eğitilmesidir.
 • Böylece vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, ihtiyaç duyduğumuz insan gücünü  en verimli ve etkin bir şekilde oluşturmaktır.
 • Tüm çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerini yoğun eğitimlerle güçlendirmek, üstün hizmet ve başarılarını ödüllendirmek ve kurumumuzdaki sürekliliklerini sağlamak için hazırladığımız plan, program ve stratejilerimizin uygulanmasıdır.
 • Kanuni çerçevede, etik ve çevre şartlarına uygun biçimde ortaya konan faaliyetlerimizin bütünüdür.
 • Hastanemizdeki “İnsan” kaynağımızın doğru ve verimli yönetilmesine destek veren bir disiplindir.

Organizasyon yönetim sistemimiz,  pozisyonların “gerekliliklerini”, performans yönetim sistemi ise bu pozisyonlardaki kişilerin “yetkinliklerini” belirlemektedir. Pozisyon gereklilikleri ile kişinin yetkinliklerinin karşılaştırılmasının sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi “İnsan Kaynakları Yönetim” sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimimizin Amaçları

 • Ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanlarımızın kapasitelerinden maksimum yararlanmak ve onların organizasyonumuza olan etkili katkılarını artırmak.
 • İnsan kaynağının verimli kullanımını ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik projelerimiz sayesinde arttırmak.
 • Adana Medline Hastanesi’ndeki çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışanlarımızın memnuniyetini, tatminini ve çalışan sağlığı kalitesini yükseltmek.
 • Kurumsal verimliliği, personel-kurum ve sağlık/eğitim psikolojisi yöntemleriyle artırmak.
 • Ekip çalışmasını ve her süreçte 7 gün 24 saat JCI standartları çerçevesinde çalışmalar yapmak.
 • Medline Adana Kurum Kültürünün ilkelerini korumak.

İnsan Kaynakları Yönetimimizin İşlevleri

 • İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti
 • Çalışan Norm Kadro Organizasyonu
 • Medline Adana  Ailesi Yapılanmasının Planlaması (Çalışan Rolleri ve İş tanımları
 • Performans Yönetimi (Yetkinlik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi)
 • Ücret Yönetimi  (Adil ve Sistematik)
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Bilgi Yönetimi
 • Vizyon Yönetimi

yasalara uygunluk ve yasal süreçlere bağlılık olarak özetleyebiliriz.

 Hizmet Yapımız

 • İş başvurusu yapan adaylar arasında, niteliklerine ve kişisel yetkinliklerine göre yeni çalışma arkadaşlarımızı seçer, kurumumuza adaptasyonları için uyumu sağlar ve görevlendiririz.
 • Mesleki ve  kişisel gelişim eğitimlerimiz ile başarılı çalışma arkadaşlarımıza yetkinlik ve kariyer imkânı sağlanmasında aktif rol oynarız.
 • Bir taraftan kurumumuzdaki  insan gücünü ve kaynağını en etkin ve verimli bir şekilde kullanırken, diğer taraftan, çalışanların kişisel olarak, maddi ve manevi tatmini konusunu da göz önünde tutarız.
 • Çalışanın yeteneklerinden, bilgi ve tecrübesinden yararlanma ve sürekli olarak geliştirilmesi yolunda çaba gösteririz.
 • Hastanemiz dâhilindeki insan kaynağından azami ölçülerde yararlanılması, verimli çalışma şartları için teşvik edilmesi ve kurumumuzda uzun yıllar boyunca  korunması için kılavuzluk ederiz.

İş Süreçlerimiz

Her yılın başında yapılan “İnsan Kaynağı  Planları” doğrultusunda, boş kadrolara öncelikle hastanemiz içinden uygun  kişiler aranır. Hastanemiz içinden boş kadro ihtiyacı karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Hastanemizdeki her bir pozisyon için, o pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler tanımlanmıştır ve işe alımlarda, adaylarda tanımlanan bu niteliklerin varlığı ve düzeyi aranmaktadır. İş tanımlarından hareketle ‘pozisyona özel’ deneyim ve  yabancı dil bilgisi gibi özellikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, adayların Medline Adana Hastanesi kurum kültürü ve değerleri ile ne ölçüde bağdaştığı da incelenmektedir. Medline Ailesinin tüm üyelerinin, kurum kültürümüze bağlı, paylaşımcı, katılımcı, girişimci, ekip çalışmasına inanan, mükemmeli hedefleyen, yenilikçi ve yaratıcı, hizmet kalitesini ve Hasta/Hasta Yakını  tatminini gözeten bireyler olmaları beklenmektedir. 

Oryantasyon Sistemimiz

Hastanemizde işe başlayan tüm çalışanlarımıza oryantasyon programı düzenlenmektedir. Oryantasyon Sistemi’nin amacı, Hastanemiz değerlerini, kurum kültürünü, çalışma ilkelerini ve temel çalışma politikalarını yeni çalışanlara aktarmaktır. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, vizyonumuz, misyonumuz, çalışma ilkelerimiz ve  hastanemiz tanıtılmakta, diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de kuruma adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır. 

Performans Yönetimi Sistemimiz

Hastanemizde Performans Yönetimi Sisteminin amacı,  hem organizasyonlu hem de insan kaynağı performansının sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktır.  Performans Yönetimi Sistemi sonucunda elde edilen veriler Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve Eğitim Sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak kullanılmaktadır.

Hastanemiz hedeflerinin, hastane içinde bulunan tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılarak, hastanemiz ve çalışanlarımızın gelişimleri doğrultusunda da değerlendirilmelerini sağlamaya yönelik performans yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

Hastanemiz politika, vizyon, misyon ve stratejilerine uyum gösterecek ve katma değer getirecek kişilik, yetenek ve tutum profillerinin, adil ve ölçülebilir performans süreç ve sistemleri ile değerlendirilmesi ve bu şekilde;

Çalışma Arkadaşlarımızın;

 • Güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının ortaya çıkarılması,
 • Yöneticisinden beklediği ve hak ettiği destek  ve işbirliğinde anlaşma  sağlanması,
 • İşini daha üretken daha da önemlisi etkin yapabilmesi için gerekli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve bireysel çıktılar ile Hastane/Bölüm hedeflerinin karşılaştırılması,
 • Bir sonraki sorumluluk  ve/veya kariyer  basamağı için gerekli ön hazırlıklar için planlama yapılması,
 • Gösterdiği üstün başarı ve performansın, daha düşük performans gösterenlere oran ile sistematik maddi katkılar ile ödüllendirilmesi,

amaçlanmaktadır. Çalışanlarımıza iş ve yetkinlik hedefleri verilmekte ve bu süreç sonunda da değerlendirilmektedir.

Bu süreçteki ilkemiz ise; “Eşit olmayan insanlara, eşit davranmak kadar büyük bir eşitsizlik yoktur.” inancıdır.

 

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.